Main Menu

Κοινή Επιστολή στήριξης της ΟΕΒΕ Ξάνθης και Ροδόπης στους αρμόδιους φορείς για το νέο νόμο που αφορά τους ιδιοκτήτες των Beach bar.

Όπως είναι ήδη γνωστό στον επιχειρηματικό κόσμο, ιδίως δε σε όσους δραστηριοποιούνται στο χώρο της λειτουργίας αναψυκτηρίων και επιχειρήσεων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού(εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, ξαπλωστρών, ομπρελών κ.λπ.),με τον προσφάτως ψηφισθέντα νόμο 4607/2019, ο οποίος έχει τεθεί σε ισχύ από τις 24-04-2019, επήλθαν σημαντικές τροποποιήσεις στις διατάξεις του Ν. 2971/2001, που αφορά στη χρήση αιγιαλού. Ο ν. 4607/2019 επέφερε ριζικές αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο για την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας, στην προστασία του αιγιαλού και της παραλίας και στη διαδικασία αδειοδότησης παραχώρησης χρήσης αυθαιρέτων κατασκευών.

Δυστυχώς, όμως, μεταξύ άλλων αναγκαίων, μεταρρυθμιστικών και χρήσιμων τροποποιήσεων, υπήρξαν και ορισμένες αλλαγές, που χαρακτηρίζονται από προχειρότητα και νομοτεχνική αστοχία. Αναμφίβολα, και αυτή δεν είναι μόνο η δικής μας άποψη, αλλά άποψη που απηχεί στη συντριπτική πλειοψηφία του επιχειρηματικού κόσμου, ο νόμος 4607/2019 παρουσιάζει πολλές αστοχίες, και χρήζει νομοτεχνικών βελτιώσεων, ωστόσο, σε πρώτη φάση θα θέλαμε να εστιάσουμε σε δύο σημεία του. Κατ’ αρχάς, η πρόβλεψη περί μείωσης του ανώτατου ορίου του εμβαδού (έκτασης) που δύναται να παραχωρηθεί προς απλή χρήση, από τα 500 τ.μ., που προέβλεπε η προϊσχύσασα διάταξη, στα μόλις 300 τ.μ., περιορίζει σημαντικά την επιχειρηματική δραστηριότητα, αφού δεν λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες, τις ανάγκες και τη ζήτηση της εκάστοτε γεωγραφικής περιοχής.

Ένα δεύτερο μείζονος σημασίας ζήτημα, έγκειται στην αδικαιολόγητη, κατά την άποψή μας, νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 39 §3 του ν. 4607/2019, στο οποίο προβλέπεται ο αποκλεισμός για χρονικό διάστημα πέντε ετών από τις διαγωνιστικές διαδικασίες για την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού, όχι μόνο του αυθαίρετου κατόχου (παραβάτη ιδιοκτήτη), αλλά και του συζύγου του, των συγγενών εξ αίματος και εξ αγχιστείας αυτού μέχρι το δεύτερο βαθμό και των εταιρειών στις οποίες μετέχει ο αυθαίρετος κάτοχος. Μάλιστα, στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 39 του ανωτέρω νόμου, διευκρινίζεται ότι, οι ρυθμίσεις της συγκεκριμένης παραγράφου εφαρμόζονται και για όσους επεκτείνονται αυθαίρετα σε χώρο πέραν αυτού που τους έχει παραχωρηθεί νομίμως. Ως δικαιολογητική βάση για τη συγκεκριμένη νομοθετική πρόβλεψη, ήτοι για τον μελλοντικό αποκλεισμό του αυθαίρετου κατόχου και των συγγενών του,τίθεται σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου, η αποτροπή των ιδιοκτητών των συγκριμένων επιχειρήσεωναπό την αυθαίρετη κατάληψηαιγιαλού και κοινοχρήστων χώρων.

Η επίμαχη πρόβλεψη τυγχάνει νομικά ατεκμηρίωτη και παντελώς άστοχη, καθώς επίσης αντίκειται στους βασικούς κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και του επιχειρείν. Είναι αδιανόητο να «στοχοποιούνται» ο σύζυγος και τα στενά συγγενικά πρόσωπα του αυθαίρετου κατόχου, και να αποκλείονται από το αναφαίρετο δικαίωμα επαγγελματικής δραστηριοποίησης στο χώρο της λειτουργίας αναψυκτηρίων, beachbarκαι λοιπών συναφών επιχειρήσεων, για παραβάσεις που αφορούν στο πρόσωπο τρίτου (του ιδιοκτήτη).

Θα πρέπει να τονισθεί ότι, η δραστηριοποίηση στον συγκεκριμένο επιχειρηματικό τομέα είναι ήδη περιορισμένη χρονικά, αφού ως γνωστόν η θερινή τουριστική περίοδος δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες, ενώ αν ληφθούν υπόψη οι εξωγενείς και αστάθμητοι παράγοντες, όπως οι κακές καιρικές συνθήκες που ειδικά φέτος έχουν πλήξει τις επιχειρήσεις αυτές, η περίοδος εντός της οποίας μπορούν οι επαγγελματίες του εν λόγω κλάδου να δουλέψουν ουσιαστικά, συρρικνώνεται στους δύο μήνες. Καθίσταται, λοιπόν, αντιληπτό ότι, οι ανωτέρω νομοθετικές ρυθμίσεις ήρθαν να κατακεραυνώσουν την επιχειρηματικότητα στον συγκεκριμένο τουριστικό τομέα, που, εν μέσω μάλιστα της οικονομικής κρίσης, έχει ήδη πληγεί και από άλλους παράγοντες.Φυσικά, όλα τα ανωτέρω δεδομένα, έχουν δημιουργήσει αίσθημα ανασφάλειας και φόβου στους επιχειρηματίες του κλάδου, οι οποίοι εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για το μέλλον των επιχειρήσεών τους που κινδυνεύουν να κλείσουν, καθώς και των εργαζομένων που απασχολούν.

Μάλιστα, οι νομοθετικές μεταβολές που επέφερε ο νόμος 4607/2019 ήταν ριζικές και αιφνίδιες,με συνέπεια οι επιχειρηματίες, οι οποίοι καταλήφθηκαν κυριολεκτικά εξαπίνης, να μην μπορούν τόσο για οικονομικούς, όσο και για τεχνικούς λόγους να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Έτσι, οι εν θέματι επιχειρήσεις είναι έκθετες στους ελέγχους που ήδη διενεργούνται από τις αρμόδιες ελεγκτικές Αρχές (Κτηματική Υπηρεσία και Λιμενικό Σώμα), οι οποίες εφαρμόζουν κατά γράμμα τις επιταγές του νέου νόμου, και το κυριότερο στις αυστηρές κυρώσεις που προβλέπει αυτός.

Έχουμε εδραία την πεποίθηση ότι, η νέα Κυβέρνηση και οι αρμόδιοι Υπουργοί και Γενικοί Γραμματείς αυτής, θα αντιληφθούν το πρόβλημα που θα δημιουργηθεί από την εφαρμογή των ως άνω νομοθετικών προβλέψεων και θα προχωρήσουν σε νομοτεχνικές βελτιώσεις και τροποποιήσεις, όπου αυτές απαιτούνται για την άρση των αδικιών και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας του συγκεκριμένου κλάδου και της τουριστικής ανάπτυξης που συνδέεται με αυτήν. Ωστόσο, μέχρι τη λήψη των απαιτούμενων νομοθετικών μέτρων, πράγμα που ευελπιστούμε ότι, θα γίνει σύντομα, καθίσταται επιβεβλημένη,κατά την άποψήμας, η αναστολή της εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του ν. 4607/2019, τουλάχιστον δε, του άρθρου 39 §3 αυτού.

Εν όψει όλων των ανωτέρω καίριων ζητημάτων, που αφορούν και απασχολούν μεγάλη μερίδα μελών της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος, καλούμε τη Γενική Συνέλευση αυτής να εκδώσει ψήφισμα αναφορικά με την εφαρμογή των προαναφερόμενων νομοθετικών διατάξεων και να αποστείλει σχετική επιστολή διαμαρτυρίας, με τεκμηριωμένες προτάσεις για την άμεση αναστολή της εφαρμογής της διατάξεως του άρθρου 39 §3του ν. 4607/2019 και για την εν γένει τροποποίηση διατάξεων αυτού, στους αρμόδιους Υπουργούς.

 

Ξάνθη, 23-07-2019

Μετά τιμής,

Η Πρόεδρος και νόμιμη εκπρόσωπος

Της ΟΕΒΕ

Νομού Ξάνθης

Τσιακίρογλου Μαίρη

Και

Ο Πρόεδρος και νόμιμος εκπρόσωπος

της ΟΕΒΕ Νομού Ροδόπης

Βαφειάδης Ανέστης