Main Menu

Ξάνθη: Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονή εκδρομέων σε περιαστικά δάση.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Α.Μ.Θ.

έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7.6.2010) περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τα άρθρα 11 και 12 του Ν.3013/02 (ΦΕΚ Α΄102/01.05.2002) περί «Αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις». 3. Το άρθρο 52 του Κ.Ο.Κ. ( Ν. 2696/1999) ” Μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας”. 4. Το 3752/25.05.2018 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: ΞΧΦ465ΧΘ7ΣΚΗ) το οποίο αναφέρεται στις δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών και ειδικότερα η παράγραφος 1.12 που προτείνει την απαγόρευση της κυκλοφορίας σε εθνικούς δρυμούς, δάση και «ευπαθείς» περιοχές με απόφαση του Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας. 5. Το 3702/21.05.2020 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (ΑΔΑ: 9ΠΥ546ΜΤΛΒ-ΩΤΛ) «έκδοση ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς από την Γ.Γ.Π.Π. κατά την αντιπυρική περίοδο 2020» 6. Την 9313/2.6.2020 (ΑΔΑ:ΡΓ2Ξ46ΜΤΛΒ-62Φ) Απόφαση του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη για εξουσιοδότηση των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων διοικήσεων να εξουσιοδοτήσουν τους Περιφερειάρχες οι οποίοι εν συνεχεία με εντολή τους προς τους αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες να συγκαλούν τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) των Περιφερειακών Ενοτήτων προκειμένου να αποφασίζουν για την εφαρμογή του μέτρου της απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και “ευπαθείς” περιοχές, κατά την αντιπυρική περίοδο 2020, σε ημέρες και ώρες που θεωρούνται επικίνδυνες, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες που επικρατούν στην περιοχή ευθύνης τους. 7. Την 460/4-6-2020 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης που εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπως με εντολή του προς τους Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών  Ενοτήτων, να συγκαλούν τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.), προκειμένου να αποφασίσουν για την εφαρμογή του μέτρου της απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, περιαστικά δάση και ευπαθείς περιοχές, κατά την αντιπυρική περίοδο 2020 σε ημέρες και ώρες που θεωρούνται επικίνδυνες, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες που επικρατούν στην περιοχή ευθύνης τους. 8. Την 856/11-06-2020 εντολή Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. (περί εξουσιοδότησης των Αντιπεριφερειαρχών Α.Μ.Θ. να συγκαλούν τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων και να αποφασίζουν σε συνεδριάσεις τους υπό τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις του Περιφερειάρχη, για την εφαρμογή του μέτρου της απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και «ευπαθείς» περιοχές, κατά την αντιπυρική περίοδο 2020, σε ημέρες και ώρες που θεωρούνται επικίνδυνες, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες που επικρατούν στην περιοχή ευθύνης τους). 9. Την 917/19-06-2020 πρόσκληση του Αντιπεριφερειάρχη Ξάνθης σε δια περιφοράς σύσκεψη του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) της ΠΕ Ξάνθης, με συμμετοχή και των εγγεγραμμένων στο μητρώο της ΓΓΠΠ εθελοντικών ομάδων της Π.Ε. Ξάνθης. 10. Τις έγγραφες απόψεις των συναρμόδιων φορέων για το εφαρμογή του μέτρου της απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε δάση και ευπαθείς περιοχές της Π.Ε. Ξάνθης. 11. Την ανάγκη προετοιμασίας του κρατικού μηχανισμού προκειμένου να προληφθούν οι δασικές πυρκαγιές και να επιβληθούν μέτρα απαγόρευσης κυκλοφορίας σε ευπαθείς περιοχές του Νομού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Εγκρίνουμε τις προτάσεις του Σ.Ο.Π.Π. περί της απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων των παρακάτω περιοχών:

α) Του περιαστικού Δάσους του Δήμου Ξάνθης που περικλείεται από τους δρόμους Κιμμερίων-Παναγίας Αρχαγγελιώτισσας και Παναγίας Καλαμούς προς 4,5χιλ. Ξάνθης-Σταυρούπολης και ανάπαλιν ως επίσης και του δρόμου που οδηγεί στην Εκκλησιαστική Σχολή (θέση Προφήτη Ηλία)

β) Του περιαστικού Δάσους του οικισμού Τοξοτών-Γαλάνης του Δήμου Τοπείρου.

γ) Των αλσυλλίων του Πόρτο Λάγους i) στην δυτική είσοδο του οικισμού και ii) πέριξ της αποικίας των ερωδιών.

δ) Του αλσυλλίου στην παραλία Αβδήρων πέριξ των μαθητικών κατασκηνώσεων.

Όροι και προϋποθέσεις Απαγόρευσης

1. Η απαγόρευση ισχύει από την υπογραφή της παρούσης απόφασης έως και τις 31/10/2020 (λήξη αντιπυρικής περιόδου), όταν ο δείκτης επικινδυνότητας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την έναρξη και εξάπλωση των δασικών πυρκαγιών είναι 4 ή 5.

2. Έπειτα από εισήγηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προς τον κ. Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ., η απαγόρευση μπορεί να ισχύει και χωρίς τις ανωτέρω προϋποθέσεις.

3. Η εφαρμογή της παρούσης για όλο το εικοσιτετράωρο εφαρμόζεται από την Αστυνομική Δ/νση και τα Δασαρχεία (ανάλογα με τις οδούς αρμοδιότητας) με την συνεργασία και τις υποδείξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ξάνθης.
Σελίδα 3 από 4
4. Από την απαγόρευση εξαιρούνται οχήματα Δασαρχείων, ΕΚΑΒ, Δημοσίων Υπηρεσιών και μόνιμων κατοίκων, ιδιόκτητων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, ξενοδοχειακών μονάδων, κλπ. με την προϋπόθεση ότι τις ημέρες υψηλού κινδύνου θα αποφεύγουν οποιεσδήποτε εργασίες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά (εργασίες με μηχανήματα και εργαλεία που δημιουργούν σπινθήρες τροχοί ηλεκτροκολήσεις, αλυσοπρίονα κλπ.).

H κατ’ εξαίρεση πρόσβαση των ειδικών κατηγοριών οχημάτων δημοσίας χρήσης και προσώπων θα πιστοποιείται με έγγραφη εξουσιοδότηση του φορέα τους και σε κάθε άλλη περίπτωση με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρονται ο αριθμός του οχήματος και τα πλήρη στοιχεία των προσώπων, καθώς και ο λόγος εξαίρεσης (μόνιμος κάτοικος, ιδιοκτήτης επιχείρησης κλπ.) 5.

Στο πρόγραμμα επιφυλακής του περιαστικού δάσους της Ξάνθης, το οποίο εφαρμόζεται με μέριμνα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Ξάνθης, από απλά και μικτά κλιμάκια των αρμοδίων φορέων, θα συμμετέχουν και οι εθελοντικές ομάδες του Νομού καθ’ υπόδειξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ξάνθης και του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της ΠΕ Ξάνθης. 6. Στους παραβάτες του μέτρου της απαγόρευσης κυκλοφορίας, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 52 του Κ.Ο.Κ. (υψηλά χρηματικά πρόστιμα).

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Α.Μ.Θ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΤΙΟΣ