Μετά από απόφαση του Δήμαρχου Ξάνθης ανανεώθηκε η θητεία όλων των Αντιδημάρχων Ξάνθης στις θέσεις στις οποίες ήταν για ακόμη ένα χρόνο.

Συγκεκριμένα όπως ανακοινώθηκε επίσημα η απόφαση:

Ο Δήμαρχος Ξάνθης ορίζει ως Αντιδημάρχους του Δήμου Ξάνθης, για το δεύτερο έτος της δημοτικής περιόδου και συγκεκριμένα από 01-10-2020 έως και τις 31-10-2021, για τους εξής τομείς ευθύνης και αρμοδιοτήτων, τους παρακάτω:

1. Εμμανουήλ Φανουράκη του Ιωάννη, ως Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

2. Ιωάννη Ζερενίδη του Κωνσταντίνου, ως Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Δόμησης και Αδειοδοτήσεων

3. Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ του Χουσεΐν, ως Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης

4. Μπεκήρ Ογλού Σουά του Σουκρή, ως Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, Τουρισμού, Πολιτισμού και Παιδείας

5. Μπαντάκ Σιαμπάν του Χουσεΐν, ως Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος

6. Απόστολο Ελευθεριάδη του Γεωργίου, ως Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης

Α2. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του:

  • Αντιδημάρχου Εμμανουήλ Φανουράκη του Ιωάννη, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Ζερενίδης του Κωνσταντίνου.
  • Αντιδημάρχου Ιωάννη Ζερενίδη του Κωνσταντίνου, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Εμμανουήλ Φανουράκης του Ιωάννη.
  • Αντιδημάρχου Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ του Χουσεΐν, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Μπεκήρ Ογλού Σουά του Σουκρή.
  • Αντιδημάρχου Μπεκήρ Ογλού Σουά του Σουκρή, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ του Χουσεΐν.
  • Αντιδημάρχου Μπαντάκ Σιαμπάν του Χουσεΐν, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Απόστολος Ελευθεριάδης του Γεωργίου.
  • Αντιδημάρχου Απόστολου Ελευθεριάδη του Γεωργίου, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Μπαντάκ Σιαμπάν του Χουσεΐν.

Α3. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει στην άσκηση των καθηκόντων του ο Αντιδήμαρχος Εμμανουήλ Φανουράκης του Ιωάννη, όταν δε αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τον Δήμαρχο αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Ζερενίδης του Κωνσταντίνου.

Β. Αναθέτει την τέλεση των πολιτικών γάμων, εναλλακτικά µε το Δήμαρχο σε όλους τους Αντιδημάρχους.