Main Menu

Επίδομα θέρμανσης: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι – Τι αναφέρει τροπολογία του ΥΠΟΙΚ.

Νέοι δικαιούχοι εντάσσονται στο επίδομα θέρμανσης, όπως αναφέρεται στην τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλαπικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων». Αναλυτικά, σύμφωνα με την απόφαση προβλέπονται μεταξύ άλλων τα εξής:

1. Επαναπροσδιορίζονται οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης. Συγκεκριμένα προβλέπεται εφεξής, η χορήγησή του στους καταναλωτές των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων θέρμανσης (θα καθορισθούν με υ.α.), αντί αποκλειστικά και μόνο στους καταναλωτές πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης, που ισχύει σήμερα.

2. Χορηγείται έκτακτη παράταση κατά τρεις (3) μήνες στις διαδικασίες ειδικής διαχείρισης και κατά δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες στους δημόσιους πλειοδοτικούς διαγωνισμούς του ν. 4307/2014 που λήγουν έως τις 31/12/2020.

Αιτιολογική

Άρθρο 1

Επιδιώκεται η μεταβολή του εύρους της εξουσιοδοτικής διάταξης, προκειμένου να παρέχεται επίδομα θέρμανσης στους καταναλωτές όχι μόνο για τη χρήση πετρελαίου θέρμανσης αλλά και για τη χρήση άλλων ειδών καυσίμων θέρμανσης, τα οποία θα καθορίζονται με την ίδια απόφαση.

Άρθρο 2

Η ρύθμιση αντιμετωπίζει το ζήτημα των δυσχερειών πάσης φύσεως που προκύπτουν στις διαδικασίες ειδικής διαχείρισης λόγω των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας και της γενικότερης αναστάτωσης που αυτά προκαλούν στις διαδικασίες που απαιτούνται για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων σε αυτές. Ειδικότερα, οι τρέχουσες συνθήκες δύνανται να δυσκολεύουν την απρόσκοπτη ολοκλήρωση της ωρίμανσης του προς εκποίηση ενεργητικού και να δυσχεράνουν τη συγκέντρωση των απαιτούμενών εγγράφων για την κατάθεση των ίδιων των προσφορών, με αποτέλεσμα να αποθαρρύνουν ενδιαφερομένους δυνητικούς επενδυτές. Εξαιτίας της μεγάλης σημασίας της επιτυχούς έκβασης των διαδικασιών της ειδικής διαχείρισης και ειδικότερα ενόψει των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν όσες εξ αυτών βαίνουν προς το πέρας της διάρκειάς τους, με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται η παράταση, κατά τρεις (3) μήνες, του χρόνου περάτωσης των διαδικασιών ειδικής διαχείρισης που διάγουν το τελευταίο εξάμηνο της διάρκειάς τους ή οι οποίες διάγουν ήδη την παράταση του άρθρου 89 του νόμου 4714/2020, εφόσον η λήξη τους σε κάθε περίπτωση θα ελάμβανε χώρα, έως την 31.12.2020 . Παράλληλα, με την προτεινόμενη ρύθμιση, παρατείνονται κατά δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες όσες διαγωνιστικές διαδικασίες ολοκληρώνονται έως και την 31.12.2020 καθώς και όσες διαδικασίες ολοκληρώθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 7.11.2020 και έως την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε κάθε ‘ περίπτωση ο ειδικός διαχειριστής οφείλει να τηρεί τον απαιτούμενο τύπο της δημοσιότητας των διαδικασιών.

Με τον τρόπο αυτό θα διευκολυνθεί η πρόοδος και η ομαλή ολοκλήρωσή τους και ιδίως η επαύξηση των πιθανοτήτων αναθέρμανσης του εγχώριου και διεθνούς επενδυτικού ενδιαφέροντος κατά το χρόνο που θα προκηρυχθούν ή και θα ολοκληρωθούν οι σχετικοί διαγωνισμοί.

Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;

Άρθρο 1

Τα δικαιούχα πρόσωπα – καταναλωτές των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων θέρμανσης, όπως θα οριστούν στην κανονιστική απόφαση βάσει των κριτηρίων που θα τεθούν σε αυτήν.

Άρθρο 2

Η αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά φορείς επιχειρήσεων που τελούν υπό ειδική διαχείριση των άρθρων 68 επ. του ν. 4307/2014 και αποτελούν πεδίο εφαρμογής των εν λόγω ρυθμίσεων. Μέσα από την υλοποίηση των προβλέψεων της ρύθμισης αναμένεται να διευκολυνθεί ουσιωδώς η ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών και να επαυξηθούν οι προοπτικές αναθέρμανσης του επενδυτικού ενδιαφέροντος για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις.

Η τροπολογία του ΥΠΟΙΚ στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας

Οι προτεινόμενες διατάξεις

Άρθρο 1

Χορήγηση επιδόματος θέρμανσης

1. Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών είναι δυνατή η παροχή επιδόματος θέρμανσης στους καταναλωτές των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων θέρμανσης που καθορίζονται με αυτήν. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται το ύψος του επιδόματος, τα κριτήρια με βάση τα οποία χορηγείται το επίδομα, τα δικαιούχα πρόσωπα, η αρμόδια για τη χορήγηση του επιδόματος αρχή, ο Ειδικός Φορέας και ο Κωδικός Αριθμός Εξόδου του προϋπολογισμού σε βάρος του οποίου καταλογίζεται η σχετική δαπάνη, η διαδικασία πληρωμών και ελέγχου αυτών, ο τρόπος δέσμευσης των αναγκαίων πιστώσεων, τα αρμόδια όργανα για την εκκαθάριση και πληρωμή της δαπάνης αυτής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η ευθύνη των εκκαθαριστών, των αρμόδιων για την πληρωμή οργάνων και των αχρεωστήτως λαβόντων, ο τύπος των τίτλων πληρωμής και ο τρόπος εξόφλησης αυτών, κατά παρέκκλιση του ν. 4270/2014 (Α’ 143), τυχόν έξοδα πληρωμής του επιδόματος, η διαδικασία εμφάνισης της σχετικής δαπάνης στη δημόσια ληψοδοσία, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της ρύθμισης αυτής.

2. Η ανωτέρω δαπάνη δεν υπόκειται στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Άρθρο 2

Έκτακτη παράταση της διάρκειας ορισμένων διαδικασιών ειδικής διαχείρισης του ν. 4307/2014

1. Για όσες διαδικασίες ειδικής διαχείρισης η νόμιμη διάρκεια τους, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 69 του ν. 4307/2014 (Α’ 246) λήγει εντός του διαστήματος από τον χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος έως και την 31.12.2020, η διάρκεια αυτή παρατείνεται αυτοδικαίως κατά τρεις (3) επιπλέον μήνες. Η παράταση του χρόνου της ειδικής διαχείρισης καταλαμβάνει και διαδικασίες οι οποίες διάγουν ήδη την παράταση του άρθρου 89 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), εφόσον η λήξη τους σε κάθε περίπτωση θα ελάμβανε χώρα έως την 31η.12.2020.

2. Σε δημόσιους πλειοδοτικούς διαγωνισμούς στο πλαίσιο διαδικασιών ειδικής διαχείρισης, οι οποίοι έχουν ήδη προκηρυχθεί κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του ν. 4307/2014 και εφόσον η καταληκτική ημερομηνία υποβολής δεσμευτικών προσφορών εμπίπτει στο χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος του παρόντος έως και την 31η.12.2020, ο ειδικός διαχειριστής δύναται με πράξη του, η οποία δημοσιεύεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 73, το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν την ως άνω καταληκτική ημερομηνία, να παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για χρονικό διάστημα επιπλέον δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την αρχική καταληκτική ημερομηνία.

3. Ειδικώς για τους δημόσιους πλειοδοτικούς διαγωνισμούς στο πλαίσιο διαδικασιών ειδικής διαχείρισης των οποίων η αρχική προθεσμία υποβολής δεσμευτικών προσφορών περιλαμβανόταν στο χρονικό διάστημα από την 7η.11.2020, ημερομηνία έναρξης ισχύος των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19, και έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, ο ειδικός διαχειριστής δύναται να προβαίνει στην παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για χρονικό διάστημα επιπλέον δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, η οποία ισχύει αναδρομικά από την αρχικώς ορισθείσα καταληκτική ημερομηνία. Η παράταση αυτή θεωρείται έγκυρη υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) προ της έναρξης ισχύος του παρόντος και πριν την πάροδο της αρχικώς ορισθείσας ημερομηνίας υποβολής προσφορών των παραπάνω διαγωνισμών, εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, ο ειδικός διαχειριστής έχει με πρωτοβουλία του δημοσιεύσει με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο και ιδίως με δημοσίευση στον τυχόν ιστότοπο της επιχείρησης ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιούσε την παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών, και

β) εντός του απολύτως αναγκαίου χρόνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ο ειδικός διαχειριστής δημοσιεύει πράξη η οποία θα περιέχει κατ’ ελάχιστον τη νέα, μετά την παράταση, καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών kol αποσφράγισης τους, σε δύο καθημερινής πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδες, στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στον ιστότοπο της επιχείρησης στο διαδίκτυο καθώς και στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης. Σε κάθε περίπτωση η πράξη παράτασης δεν μπορεί να προβλέπει καταληκτική ημερομηνία συντομότερη ή απώτερη των δεκατεσσάρων (14) επιπλέον ημερών από την αρχικώς ορισθείσα καταληκτική ημερομηνία.