Main Menu

Απαγόρευση αλιείας στους ποταμούς Νέστο, Κόσυνθο, Κομψάτο, στους παραποτάμους τους και στα λοιπά εσωτερικά ύδατα της Π.Ε. Ξάνθης, λόγω αναπαραγωγής αλιευμάτων

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-10) ‘Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης’ και συγκεκριμένα τα αρθ. 159/παρ.1, αρθ. 163 για τις αρμοδιότητες Περιφερειάρχη και Περιφερειακού Συμβουλίου.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 144/23-12-10 (ΦΕΚ 237/Α/27-12-10) για τον Οργανισμό της Περιφέρειας Α.Μ.Θ..
3. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 420/70 (ΦΕΚ 27Α’) “Αλιευτικός Κώδικας” όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (Ν. 1740/87, ΦΕΚ 221Α και Ν. 2040/92, ΦΕΚ 70Α).
4.Την παρ. Β2 του άρθρου 2 του Β.Δ. 142/71 (ΦΕΚ 49Α’) “Περί αλιείας υδροβίων ζώων λιμνών, ποταμών και προστασίας αυτών».
5. Την παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ.235/79 (ΦΕΚ 65Α’) «περί ρυθμίσεως της εντός των ποταμών διενεργούμενης αλιείας».
6.Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-10) ‘Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης’ και συγκεκριμένα το αρθ94 παρ.5(51 και 53) για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους δήμους.
7. Το αρθ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 256/Α/31.12.12) για την αναστολή της μεταφοράς αρμοδιοτήτων στους δήμους.
8.Την αριθ. 1323/30.03.16, αρθ.3/παρ.44 Απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. για τη μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες (ΦΕΚ 952/Β/06- 04-16).
9.Την ανάγκη λήψεως μέτρων προστασίας της αναπαραγωγής των υδροβίων οργανισμών στα υδάτινα οικοσυστήματα του Νομού Ξάνθης.
10. Την αρ. 58470/2072/09.03.2021 σχετική εισήγηση του Τμήματος Αλιείας για την απαγόρευση της αλιείας στους υδάτινους σχηματισμούς του Ν. Ξάνθης.
11. Τα αρ. 63375/2295/12.03.21 διαβιβαστικό του Αντιπεριφερειάρχη Ξάνθης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Α.Μ.Θ.
12. Την αρ. 61/2021 (Πρακτικό 5/30.03.2021 ΑΔΑ ΩΣΚΥ7ΛΒ-Ψ9Σ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ για το ίδιο θέμα 0001923208

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
1. Απαγορεύουμε την αλιεία ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισμών, με κάθε μέσο και εργαλείο:
α) στον ποταμό Νέστο, β) στον ποταμό Κόσυνθο, γ) στον ποταμό Κομψάτο, δ) στους παραποτάμους τους, και στα λοιπά εσωτερικά ύδατα της Π.Ε. Ξάνθης. Η απαγορευτική περίοδος αλιείας ισχύει για το χρονικό διάστημα από 15 Απριλίου μέχρι 30  Μαϊου 2021.
2. Η απόφαση αυτή αποσκοπεί στην προστασία της αναπαραγωγής των ιχθυοπληθυσμών και λοιπών υδρόβιων οργανισμών που διαβιούν στα παραπάνω αναφερόμενα επιφανειακά νερά.
3. Η συγκεκριμένη απαγόρευση δεν επηρεάζει τις όποιες απαγορεύσεις προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία για:
Α. Το αισθητικό δάσος των Στενών του ποταμού Νέστου
Π.Δ. 11.7.77 (ΦΕΚ 283 Δ/77) “Περί κηρύξεως των Στενών του Νέστου ως Αισθητικό Δάσος”.
Απόφαση 4326/00 (ΦΕΚ 1445 Β) ΓΓ ΠΑΜΘ: Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Αισθητικού Δάσους Στενών του Νέστου Ν. Καβάλα (όπως τροποποιήθηκε με τις αρ. 2110/01- ΦΕΚ 607Β και 10771/13- ΦΕΚ 2512Β αποφάσεις και ισχύει).
Σύμφωνα με την παραπάνω νομοθεσία απαγορεύεται η αλιεία καθ’ όλο το έτος στη συγκεκριμένη περιοχή (ποταμό Νέστο και στις πηγές που υπάρχουν).
Β. Το Εθνικό Πάρκο Δέλτα Νέστου, Βιστωνίδας, Ισμαρίδας ΚΥΑ 44549/17.10.08 (ΦΕΚ 497/Δ/17.10.08) για τον «χαρακτηρισμό των υγροβιοτόπων Δέλτα Νέστου, Λίμνης Βιστωνίδας, Λίμνης Ισμαρίδας και της ευρύτερης περιοχής τους ως Εθνικό Πάρκο με Περιφερειακή Ζώνη».
Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση υπάρχει πρόβλεψη για επιτρεπόμενη αλιεία στις ζώνες Α1, Α2, Α3, Α5, Β4 και Γ1., με τους όρους της γενικότερης ισχύουσας νομοθεσίας.
Γ. Το Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης ΚΥΑ 40379/01.10.09 (ΦΕΚ 445/Δ/02.10.09) για τον «χαρακτηρισμό χερσαίων και υδάτινων περιοχών της Οροσειράς Ροδόπης ως Εθνικό Πάρκο» .
Σύμφωνα με την παραπάνω νομοθεσία υπάρχει πρόβλεψη για επιτρεπόμενη αλιεία μόνο στη Ζώνη Γ4 (Περιοχή Ειδικής Διαχείρισης Ποταμού Νέστου). Στα όρια της Π.Ε. Ξάνθης δεν περιλαμβάνεται έκταση της συγκεκριμένης ζώνης.
Δ.Τα μισθωμένα δημόσια ιχθυοτροφεία- λιμνοθάλασσες. Στην ΠΕ Ξάνθης τα δημόσια ιχθυοτροφεία Βιστωνίδας & Λαγού, Λάφρας & Λαφρούδας και Παλαιάς Κοίτης Νέστου μισθώνονται με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Ν. 420/70,  όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και στα οποία έχει την αποκλειστική αλιευτική εκμετάλλευσή τους ο αντίστοιχος κάθε φορά μισθωτής.
4.Οι παραβάτες αυτής της απόφασης τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν (άρθρο 11 και άρθρο 17 του Ν.Δ. 420/70 όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 9 παρ. 2 και 3
του Ν.2040/92). Συγκεκριμένα για τις παραβάσεις των αλιευτικών διατάξεων ή αποφάσεων επιβάλλονται διοικητικές ποινές και ποινικές κυρώσεις όπως επιβολή προστίμου, αφαίρεση άδειας αλιείας, κατάσχεση και εκποίηση των παρανόμων αλιευμένων προϊόντων, κατάσχεση και εκποίηση ή καταστροφή (ανάλογα με την περίπτωση) αλιευτικών εργαλείων και
συσκευών.
5. Υπεύθυνες Αρχές για την τήρηση αυτής της απόφασης είναι οι Αστυνομικές Αρχές, τα Δασαρχεία και όλες γενικά οι ανακριτικές Αρχές.6. Οι αποδέκτες της παρούσης θα πρέπει να την γνωστοποιήσουν με κάθε πρόσφορο μέσο στους χώρους ευθύνης τους (ανάρτηση στους πίνακες ανακοινώσεων, πινακίδες κ.λ.π.) και γενικότερα να προβούν στις ενέργειες που απορρέουν από την εφαρμογή της