Main Menu

Ξάνθη: Προτάσεις για πέντε μεγάλα έργα στο Δήμο Μύκης αξίας 11.976.869,72 ευρώ από το πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

O Δήμαρχος Μύκης ενημερώνει τους Δημότες ότι, η Δημοτική Αρχή αξιοποιώντας τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες που παρέχει το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών, υπέβαλε πρόσφατα πέντε (5) προτάσεις μεγάλων έργων, συνολικού προϋπολογισμού , με την πολύτιμη συνεισφορά των στελεχών των Τεχνικών, Οικονομικών και  Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Μύκης.

Τα έργα αυτά που παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα είναι ολοκληρωμένου χαρακτήρα, βελτιώνουν τις υποδομές ύδρευσης του Δήμου Μύκης, συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, οδηγούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών του Δήμου Μύκης, αναβαθμίζουν την ποιότητα των υποδομών εκπαίδευσης μαθητών  και βοηθούν καθοριστικά  στην επίλυση μεγάλων προβλημάτων που ταλαιπωρούν πολλά χρόνια την περιοχή του Δήμου Μύκης και είναι προς όφελος τόσο των κατοίκων όσο και επισκεπτών.

Οι προτάσεις έργων βρίσκονται σε φάση αξιολόγησης και ευελπιστούμε ότι σύντομα θα εκδοθούν οι αποφάσεις ένταξης από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, τον γενικό γραμματέα και τα στελέχη του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», για την πολύτιμη και συνεχή βοήθεια που μας παρείχαν κατά το στάδιο της υποβολής των προτάσεων μας.

Ο Δήμαρχος Μύκης

 

Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν

 

ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

(  € )

 
Αναβάθμιση υποδομών Ύδρευσης Δήμου Μύκης

Το έργο  περιλαμβάνει  2 Υποέργα:

1ο Υποέργο: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης και κατασκευή νέων υδατοδεξαμενών οικισμών Εχίνου και Μελιβοίων Δήμου Μύκης»

Στο έργο προβλέπεται η πλήρης αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων σωληνώσεων του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης των οικισμών Εχίνου και Μελιβοίων του Δήμου Μύκης με σύγχρονους αγωγούς 3ής γενιάς, η επέκταση του υφισταμένου δικτύου όπου απαιτείται και η τοποθέτηση των απαιτούμενων συσκευών λειτουργίας του δικτύου (δικλείδες χειρισμού, αερεξαγωγοί, εκκενωτές, βαλβίδες μείωσης πίεσης ). Παράλληλα προβλέπεται η κατασκευή νέων δεξαμενών ύδατος καθώς και η τοποθέτηση κρουνών πυρόσβεσης.

Συγκεκριμένα:

Οικισμός Εχίνου

Ø  Κατασκευάζονται τρεις (3) Δεξαμενές ύδατος:

·         Δεξαμενή 1   (Νότια του οικισμού), χωρητικότητας  125 κυβικά μέτρα

·         Δεξαμενή 2 (Βορειοανατολικά του οικισμού), Προσθήκη θαλάμου αποθήκευσης ύδατος στην υφιστάμενη δεξαμενή, κατασκευής οπλισμένου σκυροδέματος, χωρητικότητας 100 κυβικά μέτρα (Συνολική χωρητικότητα δεξαμενής 300 κυβικά μέτρα)

·         Δεξαμενή 3 (Βόρεια του οικισμού), Κατασκευή νέας δεξαμενής παραπλεύρως υφιστάμενης, κατασκευής οπλισμένου σκυροδέματος, χωρητικότητας 200 κυβικά μέτρα

(Στο υδραυλικό μοντέλο χρησιμοποιείται και η υπάρχουσα Δεξαμενή  που βρίσκεται στο κέντρο του οικισμού, χωρητικότητας 80 κυβικά μέτρα.)

Ø  Κατασκευάζεται νέο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης συνολικού μήκους 8.580,15 μ. με αγωγούς 3ης γενιάς.

Ø  Τοποθετούνται 28 πυροσβεστικοί κρουνοί.

Οικισμός Μελιβοίων

Ø  Κατασκευάζεται μία (1) Δεξαμενή ύδατος:

·         Νέα Δεξαμενή (Βορειοδυτικά του οικισμού), παραπλεύρως υπάρχουσας,  χωρητικότητας 200 κυβικών μέτρων.

·         Κατασκευάζεται εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης συνολικού μήκους 4.955,15 μ. με αγωγούς 3ης γενιάς. Το δίκτυο τροφοδοτείται από τη νέα Δεξαμενή (βορειοδυτικά του οικισμού) χωρητικότητας 200 κυβικών μέτρων.

Ø  Κατασκευάζεται εσωτερικό δίκτυο πυρόσβεσης συνολικού μήκους 1.948,56 μ. με αγωγούς 3ης γενιάς. Το δίκτυο τροφοδοτείται από την υφιστάμενη Δεξαμενή (βορειοδυτικά του οικισμού) χωρητικότητας 40 κυβικά μέτρα.

Ø  Τοποθετούνται 10 πυροσβεστικοί κρουνοί

 

2ο υποέργο: «Επέκταση Συστήματος Τηλεμετρίας – Έλεγχος Διαρροών Ύδρευσης στα Εσωτερικά Δίκτυα Ύδρευσης – Καταμέτρηση Δεδομένων Κατανάλωσης στον Δήμο Μύκης»(ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ –ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ).

Το βασικό αντικείμενο του υποέργου είναι η εγκατάσταση νέων συστημάτων τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού διαρροών νερού στα εσωτερικά δίκτυα διανομής πόσιμου ύδατος των κυριότερων οικισμών του Δήμου, ώστε να επιτυγχάνεται συγκέντρωση των πληροφοριών από όλες τις εγκαταστάσεις Ύδρευσης σε Κέντρο Ελέγχου και η συνολική επεξεργασία τους.

Το προτεινόμενο υποέργο περιλαμβάνει το εξωτερικό δίκτυο του οικισμού Γλαύκης, την συμπλήρωση των συστημάτων τηλεμετρίας των εξωτερικών δικτύων των οικισμών Μύκης και Εχίνου και τα εσωτερικά δίκτυα των οικισμών Μελιβοίων, Εχίνου, Μύκης, Κενταύρου, Ωραίου, Πάχνης και Γλαύκης και αποτελείται από τα ακόλουθα υποσυστήματα:

 

1.Τον εκσυγχρονισμό των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων που δεν έχουν συμπεριληφθεί σε άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα, ώστε να εφαρμοσθεί ο Έλεγχος Διαρροών, ο Τηλεέλεγχος και η αυτοματοποίησή τους σε όλη την έκταση των παραπώ οικισμών.

2.Την εγκατάσταση οργάνων μέτρησης παροχής και πίεσης σε επιλεγμένα σημεία εντός των οικισμών, ώστε να καταγράφεται το σύνολο του πόσιμου νερού για κατανάλωση.

3.Την εγκατάσταση συστημάτων νέας ψηφιακής τεχνολογίας μέτρησης κατανάλωσης ποσίμου νερού στις απολήξεις των γραμμών καταναλωτών στα εσωτερικά δίκτυα των οικισμών. Συγκεκριμένα αφορά στην προμήθεια συνολικά τριών χιλιάδων εξακοσίων (3.600) ηλεκτρονικών υδρομέτρων κατανάλωσης, νέας ψηφιακής τεχνολογίας με μονάδα ασύρματης μετάδοσης δεδομένων και τριών χιλιάδων εξακοσίων (3.600) φρεατίων εγκατάστασης Υδρομέτρου Κατανάλωσης.

 

Περιλαμβάνονται συνολικά επτά (7) θέσεις εγκατάστασης Τοπικών Σταθμών Ελέγχου  εξωτερικών δικτύων και είκοσι τέσσερις (24) θέσεις εγκατάστασης Σταθμών Μέτρησης Διαρροών  εσωτερικού δικτύου, καθώς και ο Κεντρικός Σταθμός Ελέγχου.

7.178.220,84

 

 
Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δήμου Μύκης

Το έργο αφορά σε προμήθεια λογισμικού, εξοπλισμού και υπηρεσιών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου.

Το συνολικό έργο περιλαμβάνει  3 ΥΠΟΕΡΓΑ  ως εξής:

  • ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Πολιτική Προστασία & Ασφάλεια-παρακολούθηση, έλεγχος, πρόληψη & έγκαιρη προειδοποίηση εκτάκτων αναγκών τόσο για τις υπηρεσίες του Δήμου Μύκης όσο και για τους δημότες»
  • ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Προστασία του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του COVID-19»
  • ΥΠΟΕΡΓΟ 3: «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση- Μετασχηματισμός Υπηρεσιών για την καλύτερη και πιο γρήγορη εξυπηρέτηση των δημοτών»
831.127,11  
Δράσεις Ηλεκτροκίνησης του Δήμου Μύκης

Το έργο αφορά στην Προμήθεια 7 Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων του Δήμου Μύκης.

Δύο (2) Ηλεκτροκίνητα Οχήματα  Οδοκαθαρισμού (Σάρωθρα),

Δύο (2) Ηλεκτροκίνητων Λεωφορείων,  χωρητικότητας 17 θέσεων  για την δωρεάν μεταφορά ατόμων με κινητικά προβλήματα.

Δύο (2) Ηλεκτροκίνητων Φορτηγών με ανατρεπόμενη καρότσα.

Ενός (1) Ηλεκτροκίνητου Μικρού Φορτωτή , με την δυνατότητα εναλλαγής του κάδου με διάφορα άλλα εξαρτήματα, όπως εξάρτηση εκσκαφέα, σάρωθρο, χωματουργική ή εκχιονιστική λεπίδα κ.ά. Μαζί με τον Φορτωτή ο Δήμος θα προμηθευτεί:

-Μια (1) Εξάρτηση οπισθοεκσκαφέα που  θα τοποθετείται  στην θέση του  κάδου φόρτωσης.

-Μια (1) Εξάρτηση σφηνοειδούς «V» εκχιονιστικής λεπίδας  που θα τοποθετείται  στην θέση του κάδου φόρτωσης Μία (1) Εξάρτηση αλατοδιανομέα  που θα τοποθετείται  στην θέση του κάδου φόρτωσης

-Μια (1) Εξάρτηση φρέζας χιονιού που θα τοποθετείται  στο πίσω μέρος του οχήματος

Στο προτεινόμενο Έργο περιλαμβάνονται και δύο (2) Σταθμοί Φόρτισης, που θα χρησιμοποιηθούν για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στα παραπάνω Ηλεκτροκίνητα Οχήματα.

1.315.163,12  
 Δημιουργία πράσινων γωνιών και προμήθεια παρεμφερούς εξοπλισμού για τη βελτίωση της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων του Δήμου Μύκης

Το έργο αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων και υπέργειων συστημάτων ανακύκλωσης ( πράσινες γωνιές) καθώς επίσης και την προμήθεια απορριμματοφόρων ανακύκλωσης.

Συγκεκριμένα το έργο αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία :

–            24  υπόγειων καδών ανακύκλωσης, χωρητικότητας 2.500 λίτρων ο καθένας.

–            64  υπέργειων κάδων ανακύκλωσης, χωρητικότητας 1.100 λίτρων ο καθένας.

–            36  υπέργειων κάδων ανακύκλωσης, χωρητικότητας 240 λίτρων ο καθένας.

–          120  υπέργειων κάδων ανακύκλωσης, χωρητικότητας 120 λίτρων ο καθένας.

–              6  κάδοι ρουχισμού.

–              2  απορριμματοφόρα ανακύκλωσης χωρητικότητας 4 κυβικών μέτρων

2.269.158,65  
Ανακαίνιση και αναβάθμιση 2/θέσιου δημοτικού σχολείου οικ. Γοργόνας.

Το έργο αφορά την ανακαίνιση και αναβάθμιση υφιστάμενου σχολικού κτιρίου καθώς και του προαύλιου χώρου του 2/θέσιου δημοτικού σχολείου οικ. Γοργόνας.

383.200,00  
ΣΥΝΟΛΟ 11.976.869,72