Main Menu

“Έφυγε” ξαφνικά απο την ζωή γνωστός επαγγελματίας της Ξάνθης

Υποβάθμιση Κέντρου Υγείας Αβδήρων- Κλείνουν δρόμους για διαμαρτυρία- Τι αποφασίσθηκε ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Στη Γενισέα, σήμερα 29 Οκτωβρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 συνήλθε μέσω τηλεδιάσκεψης σε κατεπείγουσα έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, για
λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας κατ ́ εφαρμογή της υπ ́ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 4992/23- 01-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 186/τ.Α ́/23.01.2021), υπό την προεδρία του Νικολάου Τσιναρίδη, ύστερα
από την με αρ.πρωτ. 12142/29.10.2021 έγγραφη πρόσκληση του, η οποία γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στους Προέδρους των Κοινοτήτων και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και τα οριζόμενα στις ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 17974/22.03.2021 (ΦΕΚ 1119/22.03.2021 τεύχος Β’, (ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07.11.2020) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.426/77233/13.11.2020) ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 66436/22.10.2021 (ΦΕΚ 4919/24.10.2021τεύχος Β’)


Συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη οι κάτωθι (20) Δημοτικοί Σύμβουλοι :

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Τσιναρίδης Νικόλαος
2. Μαυρίδης Νικόλαος
3. Ζουρνατζίδου Χρηστακίδου Κωνσταντινιά
4. Σταυρακάρας Φώτιος
5. Τσιτιρίδης Βασίλειος
6. Γκασιμπαγιαζίδης Βλαδίμηρος
7. Χατζηδημητρίου Ειρήνη Χρυσοβαλάντω
8. Τσόγκας Αθανάσιος
9. Ντεμήρ Σαντρή (Καδρή)
10. Κριτσίνης Αθανάσιος
11. Γκιρετλή Ιλχάν
12. Ομέρ Σαμπάν
13. Σαμή Μεμέτ
14. Μπλαμπανίδου Αλεξάνδρα
15. Σουπιάδης Θεοχάρης
16. Τσολακίδης Βασίλειος
17. Βελή ογλού Μπουλέντ
18. Τσαούς Ογλού Λουτφή
19. Γκιαουράκη Αναστασία
20. Αντωνιάδης Κωνσταντίνος
1. Γαρούφας Δήμος
2. Γεωργακάκης Αθανάσιος
3. Κασσέρης Κωνσταντίνος
4.Γαλανόπουλος Σπυρίδων
5. Πισκιουλόπουλος Μάριος
6. Σίσκος Γεώργιος
7. Γκιρετλή Τζεϊλάν
Ο Δήμαρχος Γεώργιος Τσιτιρίδης προσκλήθηκε και συμμετέχει στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση συμμετέχει και ο Κεμανετζής Παναγιώτης υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών, καθώς και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Πολυσίτου, Σελέρου, Μάνδρας και Γενισέας.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ενημερώνοντας τον Πρόεδρο του ΔΣ για την παρουσία και μετέπειτα για την ψήφο τους, είναι δυνατή η πραγματοποίηση της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέγνωσε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Αναστολή λειτουργίας όλων των Περιφερειακών Ιατρείων του Δήμου Αβδήρων και υποβάθμιση του Κέντρου Υγείας Αβδήρων». Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι θίγονται άμεσα η δημόσια υγεία και η ποιότητα ζωής των κατοίκων του Δήμου. Στη συνέχεια κάλεσε τον Δήμαρχο να πάρει τον λόγο. Ο εισηγητής αφού έλαβε το λόγο είπε τα εξής:


(Ιστορικό): Την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου ενημερωθήκαμε από την Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης να αναστείλει τη λειτουργία όλων των
Περιφερειακών Αγροτικών Ιατρείων και την υποβάθμιση του Κέντρου Υγείας Αβδήρων για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο.
Αυτό θα στερήσει το βασικό αγαθό της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα και αίσθημα ανασφάλειας στους κατοίκους.

Κριτσίνης: Να κλειστεί ραντεβού με τον Υπουργό Υγείας με επικεφαλής τον Περιφερειάρχη, τον Αντιπεριφερειάρχη Ξάνθης, τους Δημάρχους Αβδήρων και Τοπείρου, τους επικεφαλής των
παρατάξεων, λοιπούς εκπροσώπους φορέων του Νομού και σύσσωμοι να κατεβούμε στην Αθήνα. Συντασσόμαστε με τον Δήμαρχο να αναλάβει πρωτοβουλίες.

Τσολακίδης: Να βγει αυστηρό ψήφισμα που θα καταγγέλλει την κυβερνητική αναλγησία. 

Να μπούνε πανό σε καίρια σημεία και των δύο δήμων. Να πάμε για διαμαρτυρία στο Νοσοκομείο και αν χρειαστεί να πάμε και στην Αθήνα.

Να γίνει μια επιτροπή αγώνα από τους επικεφαλής των παρατάξεων. 

Αντωνιάδης: Συμφωνώ, αλλά τα παραπάνω δεν πιάνουν τόπο. Να κλείσουμε τους δυο δρόμους που οδηγούν στην Περιφέρεια, στην Κομοτηνή.
Τσιναρίδης: Η αντίδραση πρέπει να είναι δυναμική και άμεση, να μη μείνουμε στο ψήφισμα.
Χαλκόπουλος, Πρόεδρος ΤΚ Μάνδρας: Να βγει αμάξι του Δήμου με τηλεβόα για να ενημερώνει τους κατοίκους στα χωριά.
Δήμαρχος: Θα κλείσουμε ραντεβού με τον Υπουργό Υγείας και αν χρειαστεί θα κλείσουμε και τον δρόμο. Να κλείσουμε για λίγες ώρες τον δρόμο στο Πόρτο Λάγος και μετά το Σέλερο. Το ραντεβού θα γίνει το συντομότερο. Θα βάλουμε πανό στα τρία πρώην Δημαρχεία, στη Γενισέα, στα Άβδηρα και στο Σέλερο. Θα βγει το ψήφισμα και θα υπάρξουν σκληρότερα μέτρα
αν δεν δικαιωθούμε.


Μετά το πέρας της εισήγησης και πρότασης του εισηγητή και μετά το πέρας των ερωτήσεων – απαντήσεων ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφανθεί σχετικά.
Ακολούθησε ψηφοφορία και ο Πρόεδρος προέβη σε καταμέτρηση των ψήφων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου οι οποίες διαμορφώθηκαν ως εξής:
Υπέρ: 1) Μαυρίδης Νικόλαος 2) Ζουρνατζίδου Χρηστακίδου Κωνσταντινιά 3) Σταυρακάρας Φώτιος 4) Τσιτιρίδης Βασίλειος 5) Γκασιμπαγιαζίδης Βλαδίμηρος 6) Χατζηδημητρίου Ειρήνη Χρυσοβαλάντω 7) Τσόγκας Αθανάσιος 8) Ντεμήρ Σαντρή (Καδρή) 9) Κριτσίνης Αθανάσιος 10)
Γκιρετλή Ιλχάν 11) Ομέρ Σαμπάν 12) Σαμή Μεμέτ 13) Μπλαμπανίδου Αλεξάνδρα 14) Σουπιάδης Θεοχάρης 15) Τσολακίδης Βασίλειος 16) Τσιναρίδης Νικόλαος 17) Βελή ογλού Μπουλέντ 18) Τσαούς Ογλού Λουτφή 19) Γκιαουράκη Αναστασία 20) Αντωνιάδης Κωνσταντίνος
Κατόπιν των ανωτέρω, το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του εισηγητή και μετά από την κατάθεση απόψεων και την ψηφοφορία, το αποτέλεσμα της οποίας αναφέρεται πιο πάνω, με 20 ψήφους υπέρ, σε σύνολο 20 ψηφισάντων δημοτικών συμβούλων


Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α


1) Να οριστεί Επιτροπή Αγώνα αποτελούμενη από τον Δήμαρχο και τους επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης.
2) Να οριστεί ραντεβού με τον Υπουργό Υγείας στην Αθήνα ενημερώνοντας τον περιφερειάρχη και τους Βουλευτές του Νομού.
3) Να εκδοθεί ψήφισμα διαμαρτυρίας και να αποσταλεί στον Υπουργό Υγείας και στον Διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης.
4) Να τοποθετηθούν μαύρα πανό στο Δημαρχείο στη Γενισέα, στα Άβδηρα και στο Σέλερο.
5) Να γίνει συμβολική κατάληψη στις εθνικές οδούς στο Πόρτο Λάγος και στο Σέλερο
(διασταύρωση Σήμαντρα – Πολύσιτο) τη Δευτέρα και την Τρίτη στις 12:00 μ.μ. την Τετάρτη στις εισόδους της Εγνατίας Οδού και την Πέμπτη στην είσοδο του Νοσοκομείου Ξάνθης.
Οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν μέχρι να αλλάξει η απόφαση για την υποβάθμιση της δημόσιας υγείας και την κατάφωρη αδικία των πολιτών του Δήμου.